विटामिनो के सामान्य तथा वैज्ञानिक नाम

वैज्ञानिक नाम साधारण नाम
रेटिनॉल विटामिन ए
थायमिन विटामिन B1
राइबोफ्लेविन विटामिन B2
पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5
पाइरिडोक्सीन विटामिन B6
नियासिन या निकोटिनिक एसिड विटामिन बी 3
बायोटिन विटामिन बी 7
फोलिक एसिड विटामिन B9
कोबालमिन विटामिन बी 12
एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी
कैल्सीफेरॉल विटामिन डी
टोकोफेरॉल विटामिन ई
फाइटोमेनडायोन विटामिन के
NOTE: टोकोफेरोल विटामिन ई का एक रूप है, रेटिनॉल विटामिन ए का एक रूप है ।
© www.leadthecompetition.in    Copyright Policy